Reklama

Reklama

Ochrana osobních údajů

1. ČSFD je správcem osobních údajů ve smyslu relevantních ustanovení GDPR.

2. Tímto jsou ve smyslu čl. 12 GDPR poskytnuty subjektům osobních údajů informace o zpracovávání a ochraně osobních údajů a s tím souvisejících právech.

3. ČSFD zpracovává osobní údaje v souladu s GDPR, případně dalšími relevantními právními předpisy a při současném šetření práv osob, jejichž údaje jsou zpracovány. Naplňování povinností ČSFD v oblasti ochrany osobních údajů je nedílnou součástí fungování ČSFD.

4. Kategorie zpracovávaných osobních údajů se řídí rozsahem, ve kterém byly ČSFD poskytnuty, a to zejména prostřednictvím registračního formuláře na Portále a dále údaji a informacemi získanými v rámci používání Portálu. Jedná se o poskytnuté adresní, identifikační a popisné údaje, především o jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, kontaktní informace, zemi a okres pobytu, stejně tak jako elektronické údaje jako IP adresu či cookies, dále informace týkající se filmových preferencí či chování na Portálu.

5. Účelem zpracování osobních údajů je jejich zahrnutí do databáze provozované v rámci Portálu a případně další obchodní či jiné aktivity, pro které budou osobní údaje zpracovávány. V případě ČSFD se jedná o uzavření a plnění smluv, vymáhání práv ze smluv, plnění zákonných povinností (poskytování informací zejména orgánům činným v trestním řízení, v přestupkovém či správním řízení, plnění povinností vůči mimo jiné ÚOOÚ, ČOI či ČTÚ), oprávněné zájmy ČSFD (ochrana základních či jiných práv ČSFD vyplývajících z obecných právních předpisů, vč. ochrany majetku) a účely zahrnuté v rámci uděleného souhlasu subjektů osobních údajů.

6. Právními tituly zpracování osobních údajů jsou zpracování za účelem uzavírání či plnění smluv, plnění právních povinností, oprávněné zájmy ČSFD a souhlas udělený subjektem osobních údajů.

7. Osobní údaje Uživatele jsou zpracovávány manuálně i automaticky, včetně profilování. ČSFD považuje osobní údaje za důvěrné a nebude je bez souhlasu subjektů osobních údajů či zákonné povinnosti předávat třetím osobám, ledaže se jedná o subjekt patřící do koncernu, do kterého náleží též ČSFD, který má sídlo v rámci Evropské unie. K osobním údajům budou mít kromě ČSFD přístup též třetí osoby v rámci Evropské unie – zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje požadavky dle platných právních předpisů, a které zajišťuje náležitou ochranu vašich práv.

8. Osobní údaje zpracovávané jsou zpracovávány po dobu trvání členství na Portálu a dobu nezbytně nutnou po jeho ukončení. Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu jsou zpracovávány nejdéle do doby odvolání souhlasu, což lze učinit kdykoliv a ukončit tak zároveň členství na Portálu.

9. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které ČSFD zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je‐li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

10. Subjekty osobních údajů mají dle Nařízení zejména následující práva:
a) Právo na informace;
b) Právo na přístup k osobním údajům a jejich přenositelnost;
c) Právo na opravu nepřesných osobních údajů či jejich doplnění;
d) Právo na výmaz („právo být zapomenut“);
e) Právo na omezení zpracování;
f) Právo vznést námitku;
g) Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů;
h) Právo získat od ČSFD potvrzení o tom, zda jsou osobní údaje subjektu zpracovávány.

11. Svá práva mohou subjekty osobních údajů realizovat prostřednictvím tohoto poučení, po přihlášení v členské sekci Portálu či kontaktováním ČSFD. Pro podrobnější poučení, informace o zpracování osobních údajů a výkon svých práv se subjekt osobních údajů může obrátit na ČSFD prostřednictvím kontaktního formuláře.

12. V rámci zobrazeného reklamního obsahu na vybraných reklamních pozicích zpracovává Czech Publisher Exchange z.s.p.o. některé informace z cookies. Více informací o nastavení najdete na stránkách Czech Publisher Exchange z.s.p.o. na url: https://www.cpex.cz/pro-uzivatele/cookies/.

Reklama

Reklama