Reklama

Reklama

Všeobecné podmínky užívání

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Společnost POMO Media Group s.r.o., IČO: 27613658, se sídlem Praha 2, Londýnská 730/59, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 118957 (dále jen „ČSFD“) vydává tyto všeobecné podmínky („Podmínky“) pro Uživatele Portálu ČSFD https://www.csfd.cz/ (dále jen „Portál“).

1.2 Obchodní podmínky upravují veškeré užívání Portálu a právní i neprávní poměry s tímto související.

2. DEFINICE POJMŮ

2.1 Pojmy užité v Podmínkách s velkým písmenem mají následující význam:
(A) Podmínky: tyto podmínky užívání;
(B) Portál: internetové stránky https://www.csfd.cz/;
(C) ČSFD: společnost POMO Media Group s.r.o., IČO: 27613658, se sídlem Praha 2, Londýnská 730/59, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 118957;
(D) Uživatel: osoba, která se zaregistrovala na Portálu ČSFD;
(E) Účet: rozhraní registrovaného Uživatele obsahující mimo jiné jeho osobní či jiné údaje a uživatelské příspěvky;
(F) Občanský zákoník: zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;
(G) GDPR: nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním Osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení Směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně Osobních údajů).
(H) Media zastupitelství: Impression Media, s.r.o. je oprávněna vykonávat zprostředkovatelskou a obstaravatelskou činnost v oblasti sdělovacích prostředků a agenturní činnost v oblasti médií. Impression Media, s.r.o., je ve vztahu k ČSFD vlastněné POMO Media Group s.r.o, provozovatelem administračního a plánovacíhé systému internetové reklamy na vybraných reklamních pozicích.

3. REGISTRACE A ÚČET UŽIVATELE

3.1 Každá osoba, která chce využít veškerou funkčnost Portálu, se zaregistruje vyplněním elektronického formuláře na Portálu. Každý takovýto registrovaný Uživatel může mít pouze jeden aktivní Účet.

3.2 Při registraci je registrující se osoba povinna zadat pravdivé a bezchybné údaje výlučně o své osobě. Jestliže se údaje uvedené v Účtu změní, je Uživatel povinen tyto údaje bez zbytečného odkladu aktualizovat. Údaje uvedené v Účtu se považují za správné a pravdivé. Touto bezplatnou registrací bude Uživateli vytvořen Účet.

3.3 Do Účtu vstupuje Uživatel pod uživatelským jménem a přístup je zabezpečen heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do svého Účtu. Ztracené heslo může Uživatel obnovit prostřednictvím formuláře na Portálu.

3.4 Uživatel není oprávněn umožnit využívání Účtu třetím osobám. V případě, že Uživatel umožní třetím osobám přístup do svého Účtu, neodpovídá ČSFD za škodu, která tímto Uživateli nebo jiným osobám vznikne.

3.5 ČSFD si vyhrazuje právo Účet Uživatele kdykoliv jednostranně zrušit bez udání důvodu či upozornění. Zejména mohou být smazány Účty Uživatelů, kteří se nepřihlásili po dobu delší než 3 roky.

3.6 Uživatel může kdykoliv zažádat o zrušení svého Účtu prostřednictvím kontaktního formuláře na Portálu.

3.7 Zrušením Účtu se plně smažou všechna data, která ČSFD o Uživateli zpracovává a zároveň dojde k odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů Uživatele.

3.8 Uživatel je srozuměn s tím, že jeho Účet nemusí být dostupný nepřetržitě. ČSFD si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění změnit či zrušit jakoukoliv poskytovanou službu poskytovanou na Portálu či provádět údržbu hardwarového a softwarového vybavení. ČSFD neodpovídá za jakoukoliv škodu způsobenou změnou či nedostupností Portálu.

4. PRAVIDLA PRO UŽÍVÁNÍ PORTÁLU

4.1 Užívání Portálu je v plné míře možné po úspěšné registraci. Portál je užíván bezúplatně, nebude-li v konkrétním případě uvedeno jinak.

4.2 Portál lze užívat pouze v souladu s těmito Podmínkami a obecně závaznými právními předpisy.

4.3 Portál zejména nesmí být užíván s cílem poškodit jiné osoby, neoprávněně zasílat či zveřejňovat neautorizovaná komerční či jiná sdělení a zasílat data obsahující počítačový kód způsobilý nepříznivě ovlivnit funkčnost hardware či software.

4.4 Uživatel není oprávněn užívat Portál jinak než pro vlastní potřebu, zejména je zakázáno jeho užití formou šíření a kopírování či další technické zpracování bez prokazatelného souhlasu ČSFD.

5. OBSAH PORTÁLU

5.1 ČSFD odpovídá pouze za vlastní obsah zveřejněný na Portálu. Za cizí obsah, tedy zejména za obsah zveřejněný na portálu Uživatelem, odpovídá Uživatel, který obsah zveřejnil, včetně skutečnosti, že takový obsah neporušuje práva třetích osob. ČSFD neodpovídá za obsah zveřejněný Uživateli na Portálu ani za přesnost, správnost či aktuálnost tohoto obsahu.

5.2 Uživatel bere na vědomí a vyjadřuje souhlas s tím, že ČSFD uchovává údaje vedoucí k potenciální identifikaci Uživatele zveřejňujícího obsah na Portálu.

5.3 ČSFD neodpovídá ani žádným způsobem neručí za závazky osob inzerujících na Portálu a není stranou žádného z právních poměrů, které Uživatel případně naváže s takovými třetími osobami.

5.4 Uživatel souhlasí s tím, že ČSFD je oprávněna vymazat, pozměnit či zablokovat jakýkoliv údaj, sdělení, informaci, odkaz či jiný obsah. Důvodem tohoto výmazu může být zejména závadnost předmětného obsahu, a to mimo jiné proto, že je nepřesný, nesmyslný či jinak neodpovídá skutečnosti, je v rozporu s dobrými mravy nebo závadný jiným způsobem. Zhodnocení povahy obsahu včetně jeho případné závadnosti náleží výlučně ČSFD. Tento výmaz provádí ČSFD jednostranně bez nutnosti obstarat souhlas Uživatele, upozornění či udání důvodu.

5.5 Obsah, který bude Uživatelem na Portál nahrán, s výjimkou osobních údajů, není považován za důvěrný ani soukromý a může být ČSFD kopírován, distribuován a zveřejňován třetím stranám.

.6 Uživatel prohlašuje, že poskytne ke zveřejnění na Portálu obsah, který je jeho duševním vlastnictvím, uděluje k jeho užití Uživatel ČSFD nevýhradní, přenosnou, převoditelnou, neomezenou, neúplatnou a volnou licenci. Tato licence dále přechází automaticky na právní nástupce ČSFD, případně na jakýkoliv subjekt, který se stane novým vlastníkem či provozovatelem Portálu.

5.7 Materiály související s filmovou tematikou (např. filmové plakáty, fotografie, promo-videa, jako rozhovory, trailery, filmy ze zákulisí), které jsou uveřejněny na Portálu Uživateli či ČSFD jsou uveřejněny nikoliv za komerčním účelem. ČSFD takovým uveřejněním nezakládá ani nestvrzuje své autorství či jiná práva k těmto materiálům.

6. KONTAKTNÍ ÚDAJE ČSFD

POMO Media Group s.r.o.
Londýnská 730/59
120 00 Praha 2

Kontaktní formulář zde.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1 Právní poměry mezi Uživateli a ČSFD se řídí právem České republiky, zejména Občanským zákoníkem a GDPR.

7.2 ČSFD může tyto Podmínky kdykoliv jednostranně doplňovat či měnit. O každé takovéto změně bude Uživatel informován prostřednictvím uveřejnění nového znění Podmínek na Portálu.

7.3 Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 20. dubna 2018. Uživatel souhlasem s těmito Podmínkami souhlasí též s tím, aby byly tyto Podmínky aplikovány na veškerý obsah dosud poskytnutý Uživatelem ČSFD v souvislosti s provozem Portálu.

Reklama

Reklama